Algemene voorwaarden

1a – De inschrijving geschiedt op basis van een volledig en correct  ingevuld inschrijfformulier of mondelinge overeenkomst.
1b – Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar versterkte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Fitz Fighting Gym en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.
1c – De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor een minimale tijdsduur van 6 maanden inclusief 1 maand opzegtermijn en wordt hierna aangeduid als lidmaatschap. De overeenkomst gaat in vanaf de vermelde datum op de inschrijving door deelnemer.
1d – Bij inschrijving dient € 20,00 inschrijfgeld te worden betaald.

2a – De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de eerste werkdag van het begin van de contributie periode van de maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Fitz fighting gym. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer uit gesloten van de te volgen lessen.
2b – Indien de betaling, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en Fitz Fighting Gym de deelnemer een herinneringsnota dient te zenden, is de deelnemer een boete van € 2,50 verschuldigd voor iedere schriftelijk actie die Fitz Fighting Gym daarna dient te ondernemen.
2c – De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Fitz Fighting Gym.

3a – De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer voor een bepaalde periode te blokkeren, waardoor de toegang tot faciliteiten van Fitz Fighting Gym nier langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

4a – Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels een brief of email. Daar wij in onze accommodatie werken met beroepskrachten zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode te handhaven, waar bij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze. 4b – De lidmaatschap(bijdrage) voor één maand worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts.
4c – In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure. De overeenkomst kan tussentijds maximaal 3 maanden worden opgeschort, mits de aanvang van de zwangerschap binnen de eerste 6 maanden plaats vindt.
4d – Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft der halve de lidmaatschap bijdrage verschuldigd.

5a – Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen zulks na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

6a – Fitz Fighting Gym behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van veertien dagen per jaar (m.u.v. Feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
6b – Fitz Fighting Gym behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.

7a – Deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Fitz Fighting Gym geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).
7b – Fitz Fighting Gym is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Fitz Fighting Gym is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

8a – Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling. De opzeg procedure is gelijk zoals  beschreven in artikel 4A t/m 4 E.
8b – In internetinschrijvingen binnen 7 werkdagen zonder opgaaf van reden mogen worden herroepen (ontbonden).